Regulamin organizacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Re

Regulamin i schemat organizacyjny  2021 do pobrania:

Regulamin organizacyjny

Schemat organizacyjny DPS JUTRRZENKA

 

Regulamin i schemat organizacyjny do pobrania:

Regulamin organizacyjny ze zmian. 12/2019

Schemat organizacyjny DPS JUTRZENKA

 

Załącznik do Uchwały Nr 128/2019 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego
z dnia 17 grudnia 2019 roku

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Domu Pomocy Społecznej „ Jutrzenka „
w Zgorzelcu
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
1. Dom Pomocy Społecznej Jutrzenka” w Zgorzelcu zwany dalej „Domem” przy ulicy Przechodniej nr 8 jest stacjonarną jednostką organizacyjną i realizuje zadania powiatu zgorzeleckiego w zakresie pomocy społecznej.
2. Dom jest przeznaczony dla kobiet i mężczyzn, w tym dla 38 osób w podeszłym wieku oraz dla 76 osób przewlekle somatycznie chorych.
§ 2.
Dom działa na podstawie :
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U z 2013 r. poz.182);
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885);
3. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330);
4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964);
5. Statutu Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu;
6. niniejszego Regulaminu.
§ 3.
Pobyt w Domu jest odpłatny. Szczegółowe zasady ustalania odpłatności za pobyt w Domu i tryb ich pobierania określają stosowne przepisy.
Rozdział 2
Zakres świadczonych usług
§ 4.
1. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne jego mieszkańców.
2. Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa, indywidualne potrzeby oraz stopień fizycznej i psychicznej sprawności jego mieszkańców
3. Dom świadczy usługi :
1) w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:
a) miejsce zamieszkania,
b) wyżywienie,
c) odzież i obuwie,
d) utrzymanie czystości;
2) opiekuńcze, polegające na:
a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) pielęgnacji,
c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
3) wspomagające, polegające na:
a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
e) stymulowaniu nawiązania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,
g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
i) pokryciu, w miarę możliwości, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30 % zasiłku stałego, o którym mowa w art. 27 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej ,
j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,
k) sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.
Rozdział 3
Organizacja Domu Pomocy Społecznej
§ 5.
Domem kieruje Dyrektor zatrudniony przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego.
§ 6.
1. Dyrektor odpowiedzialny jest za właściwe funkcjonowanie Domu oraz za prawidłową pracę pracowników.
2. Dyrektor zarządza Domem i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor wykonuje za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników Domu.
§ 7.
Dyrektor kieruje pracą Domu przy pomocy:
1) Głównego księgowego,
2) Kierownika Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego,
3) Samodzielnego referenta ds. kadr i sekretariatu,
4) Administratora.
§ 8.
W razie nieobecności Dyrektora, Domem kieruje Kierownik Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego.
§ 9.
1. W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca Domu oraz zakresu usług, Dom organizuje Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy składający się w szczególności z pracowników Domu.
2. Do zadań zespołu, należy w szczególności opracowanie indywidualnych planów
wspierania mieszkańców oraz wspólne z mieszkańcem Domu ich realizacja.
§ 10.
1. W Domu tworzone są Działy ze względu na rodzaj działalności:
1) Dział Terapeutyczno - Opiekuńczy,
2) Dział Administracyjno – Gospodarczy i Obsługi.
2. Struktura organizacyjna Domu przedstawiona jest w schemacie organizacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
§ 11.
Tworzy się następujące stanowiska kierownicze :
1) Główny księgowy,
2) Kierownik Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego.
§ 12.
W domu funkcjonują następujące samodzielne stanowiska pracy:
1) Samodzielny referent ds. kadr i sekretariatu,
2) Administrator.
§ 13.
1. Kierownicy oraz samodzielni pracownicy organizują, nadzorują i odpowiadają za pracę podległych im pracowników oraz prowadzą sprawy związane z realizacją zadań Domu.
2. W razie nieobecności kierownika działu lub samodzielnego pracownika zastępuje go pracownik wyznaczony przez Dyrektora Domu.
§ 14.
1. Jeżeli załatwienie sprawy należącej do zakresu działania Domu wymaga współdziałania działów, kierownicy i samodzielni pracownicy uzgadniają sposób załatwienia sprawy.
2. Spory kompetencyjne pomiędzy pracownikami poszczególnych działów rozstrzyga Dyrektor Domu.
3. Pracownicy poszczególnych działów zobowiązani są do wzajemnej współpracy i wzajemnego informowania się o podjętych działaniach, jeżeli jest to niezbędne do sprawnego działania.
§ 15.
1. Formy załatwiania spraw, obieg dokumentów, wzory pieczęci i zasady posługiwania się nimi, tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasady archiwowania akt określa instrukcja obiegu dokumentów.
2. W sprawach objętych tajemnicą służbową oprócz instrukcji stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy.
§ 16
Usługi świadczone przez Dom na rzecz jego mieszkańców wykonywane są przez Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy.
§ 17.
W skład Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego wchodzą :
1. Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy segmentu dla osób przewlekle somatycznie chorych:
1) Kierownik Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego,
2) psycholog lub terapeuta,
3) pracownik socjalny,
4) instruktor terapii zajęciowej,
5) fizjoterapeuta,
6) pielęgniarka,
7) opiekunka,
8) pokojowa,
9) kapelan.
2. Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy segmentu dla osób w podeszłym wieku:
1) Kierownik Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego,
2) psycholog lub terapeuta,
3) pracownik socjalny,
4) instruktor terapii zajęciowej,
5) fizjoterapeuta,
6) pielęgniarka,
7) opiekunka,
8) pokojowa,
9) kapelan.
§ 18.
Do podstawowych zadań Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego należy :
1) Przyjmowanie do Domu mieszkańców zgodnie ze skierowaniami oraz procedur przyjmowania nowych mieszkańców,
2) Tworzenie atmosfery sprzyjającej pełnej adaptacji mieszkańców i ich aktywizacji w nowym środowisku,
3) Kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich i koleżeńskich wśród mieszkańców,
4) Rozpoznawanie i udział w zaspakajaniu indywidualnych potrzeb i życzeń mieszkańców,
5) Aktywne uczestnictwo w działaniach mających na celu usamodzielnianie się mieszkańców,
6) Pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów osobistych i utrzymywaniu kontaktów z rodzinami,
7) Planowanie pracy terapeutyczno – opiekuńczej i prowadzenie systematycznych zajęć w zakresie wypełniania czasu wolnego mieszkańców,
8) Organizowanie zajęć kulturalno – oświatowych i rekreacyjnych oraz czynnego wypoczynku
9) Prowadzenie terapii zajęciowej stosownej do możliwości i potrzeb mieszkańców,
10) Dbanie o czystość i estetyczny wygląd mieszkańców oraz pokoi mieszkańców,
11) Dbanie o utrzymanie higieny osobistej mieszkańców,
12) Udzielaniu pomocy osobom niepełnosprawnym, ich karmieniu, ubieraniu i utrzymywaniu czystości osobistej,
13) Utrzymywanie kontaktów i współpraca z innymi domami pomocy społecznej, organami administracji i ośrodkami pomocy społecznej,
14) Prowadzenie dokumentacji osobowej mieszkańców, prowadzonej terapii i innych zajęć,
15) Dbałość o utrzymanie mieszkańców w dobrym stanie zdrowia,
16) Umożliwienie mieszkańcom dostępu do korzystania ze świadczeń leczniczych zgodnie z przysługującymi im uprawnieniami,
17) Zaopatrzenie mieszkańców w niezbędne leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
18) Zapewnienie warunków godnego umierania i sprawiania pogrzebu zgodnie z wyznaniem mieszkańca i miejscowym zwyczajem.
§ 19.
Działania wynikające z indywidualnego planu wspierania mieszkańca koordynuje pracownik Domu, zwany „pracownikiem pierwszego kontaktu”, wskazany przez mieszkańca Domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia
mieszkańca i organizację pracy Domu. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego.
§ 20.
Zadania Domu jako jednostki organizacyjnej i budżetowej wykonywane są przez Dział Administracyjno – Gospodarczy i Obsługi.
§ 21.
Działem Administracjo – Gospodarczym i Obsługi kieruje Główny księgowy.
§ 22.
Główny księgowy wykonuje swe obowiązki przy pomocy :
1) Księgowego,
2) Referenta ds. księgowości,
3) Referenta ds. magazynowych,
4) Administratora.
§ 23.
Realizacja zadań Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego wspomagana jest pracą komórki gospodarczej i obsługi. Koordynatorem pracy tej komórki jest Administrator. W skład komórki Gospodarczej i Obsługi wchodzą :
1) szef kuchni,
2) kucharki,
3) pomoce kuchenne,
4) praczki,
5) konserwatorzy,
6) portierzy,
7) kierowca.
§ 24.
Do podstawowych zadań Działu Administracyjno – Gospodarczego i Obsługi należy:
1) Opracowanie budżetu Domu i planów finansowych,
2) Analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie,
3) Zapewnienie bilansowania potrzeb Domu w planie wydatków,
4) Prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,
5) Prowadzenie gospodarki magazynowej,
6) Prowadzenie sprawozdawczości finansowo – księgowej,
7) Prowadzenie spraw płac, współdziałanie z ZUS-em i Urzędem Skarbowym oraz Skarbnikiem Powiatu,
8) Współpraca z bankiem,
9) Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
10) Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców
11) Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w niezbędny sprzęt do wyposażenia pokoi, środki czystości, artykuły spożywcze z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych,
12) Zapewnienie odpowiedniej ilości czystej odzieży oraz utrzymanie ich w stanie przydatnym do użytku.
13) Zapewnienie sprawności urządzeń i utrzymania dobrego stanu technicznego budynków,
14) Prowadzenie kuchni wraz z zapleczem socjalnym i magazynowym oraz stołówkę,
15) Prowadzenie pralni,
16) Prowadzenie prawidłowej gospodarki taboru samochodowego,
17) Prowadzenie spraw z zakresu BHP i P. Poż
§ 25.
Sprawy pracownicze prowadzi Samodzielny referent ds. kadr i sekretariatu podlegający bezpośrednio Dyrektorowi.
Rozdział 4
Zasady działalności Domu
§ 26.
Umieszczenie mieszkańca następuje na podstawie decyzji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu upoważnionego przez Starostę Powiatu Zgorzeleckiego.
§ 27.
1. Dyrektor Domu wraz z pracownikami winni dbać o kształtowanie właściwej atmosfery oraz o zachowanie odpowiedniej relacji pomiędzy pracownikiem a mieszkańcem, zgodnie z zasadami życzliwości, wyrozumiałości, poszanowania, godności, szacunku i zaufania.
2. Pracownicy Domu winni poczuwać się do odpowiedzialności za funkcjonowanie Domu i zgłaszać Dyrektorowi wszystkie uwagi dotyczące chorób mieszkańców, nagłych zgonach, kradzieżach, pożarach czy awariach a także wszelkich innych nieprawidłowościach pracy Domu.
3. Pracownicy winni przestrzegać zakazu wprowadzania na teren Domu osób w stanie nietrzeźwym lub podejrzanych o to oraz zachowujących się agresywnie.
4. Pracownicy winni zgłaszać przypadki wprowadzania na teren Domu osób będących w stanie nietrzeźwym lub zachowujących się w sposób agresywny właściwemu organowi Policji.
§ 28.
Dyrektor Domu oraz wszyscy pracownicy winni przestrzegać zakazu stosowania kar wobec mieszkańców, zawierania z nimi umów, wykorzystywania mieszkańców do prac nie związanych z działalnością Domu.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 29.
1. Wnioski i skargi na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez zatrudnionych w Domu pracowników, mieszkańcy Domu i członkowie ich rodzin mogą składać Dyrektorowi Domu ustnie lub pisemnie.
2. Książka skarg i wniosków umieszczona jest w ogólnie dostępnym pomieszczeniu.
§ 30.
1. Szczegółową organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników Domu określa Regulamin pracy.
2. Szczegółowy zakres obowiązków każdego pracownika Domu określa zakres czynności przyjęty przez niego do wiadomości i stosowania.
§ 31.
Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy właściwej dla jego uchwalenia.

 

 

 

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Danuta Świątek
Data utworzenia:2015-03-26
Data publikacji:2015-03-26
Osoba sporządzająca dokument:Danuta Świątek
Osoba wprowadzająca dokument:Danuta Świątek
Liczba odwiedzin:9050

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2015-03-26 17:27:27Danuta ŚwiątekWprowadzenieRegulamin organizacyjny