Regulamin organizacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka”
w Zgorzelcu
stan 12 marca 2014 .r


Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 1.


1. Dom Pomocy Społecznej Jutrzenka” w Zgorzelcu zwany dalej „Domem” przy ulicy Przechodniej nr 8 jest stacjonarną jednostką organizacyjną i realizuje zadania powiatu zgorzeleckiego w zakresie pomocy społecznej.
2. Dom jest przeznaczony dla kobiet i mężczyzn, w tym dla 38 osób w podeszłym wieku oraz dla 76 osób przewlekle somatycznie chorych.


§ 2.


Dom działa na podstawie :
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U z 2013 r. poz.182);
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885);
3. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330);
4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964);
5. Statutu Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu;
6. niniejszego Regulaminu.


§ 3.


Pobyt w Domu jest odpłatny. Szczegółowe zasady ustalania odpłatności za pobyt w Domu i tryb ich pobierania określają stosowne przepisy.


Rozdział 2
Zakres świadczonych usług


§ 4.


1. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne jego mieszkańców.
2. Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa, indywidualne potrzeby oraz stopień fizycznej i psychicznej sprawności jego mieszkańców
3. Dom świadczy usługi :

1) w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając :

a) miejsce zamieszkania,
b) wyżywienie,
c) odzież i obuwie,
d) utrzymanie czystości;

2) opiekuńcze, polegające na :

a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) pielęgnacji,
c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;

3) wspomagające, polegające na :

a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
e) stymulowaniu nawiązania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,
g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
i) pokryciu, w miarę możliwości, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w  kwocie nie przekraczającej 30 % zasiłku stałego, o którym mowa w art. 27 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej,
j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,
k) sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.


Rozdział 3
Organizacja Domu Pomocy Społecznej


§ 5.


Domem kieruje Dyrektor zatrudniony przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego.


§ 6.


1. Dyrektor odpowiedzialny jest za właściwe funkcjonowanie Domu oraz za prawidłową pracę pracowników.
2. Dyrektor zarządza Domem i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor wykonuje za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników Domu.


§ 7.


Dyrektor kieruje pracą Domu przy pomocy :

1) Głównego księgowego,
2) Kierownika Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego,
3) Samodzielnego referenta ds. kadr i sekretariatu,
4) Administratora.


§ 8.


W razie nieobecności Dyrektora, Domem kieruje Kierownik Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego.


§ 9.


1. W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca Domu oraz zakresu usług, Dom organizuje Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy składający się w szczególności z pracowników Domu.
2. Do zadań zespołu, należy w szczególności opracowanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców oraz wspólne z mieszkańcem Domu ich realizacja.


§ 10.


1. W Domu tworzone są Działy ze względu na rodzaj działalności :

1) Dział Terapeutyczno - Opiekuńczy,
2) Dział Administracyjno – Gospodarczy i Obsługi.

2. Struktura organizacyjna Domu przedstawiona jest w schemacie organizacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.


§ 11.


Tworzy się następujące stanowiska kierownicze :

1) Główny księgowy,
2) Kierownik Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego.


§ 12.


W domu funkcjonują następujące samodzielne stanowiska pracy :

1) Samodzielny referent ds. kadr i sekretariatu,
2) Administrator.


§ 13.


1. Kierownicy oraz samodzielni pracownicy organizują, nadzorują i odpowiadają za pracę podległych im pracowników oraz prowadzą sprawy związane z realizacją zadań Domu.
2. W razie nieobecności kierownika działu lub samodzielnego pracownika zastępuje go pracownik wyznaczony przez Dyrektora Domu.


§ 14.


1. Jeżeli załatwienie sprawy należącej do zakresu działania Domu wymaga współdziałania działów, kierownicy i samodzielni pracownicy uzgadniają sposób załatwienia sprawy. 2. Spory kompetencyjne pomiędzy pracownikami poszczególnych działów rozstrzyga Dyrektor Domu. 3. Pracownicy poszczególnych działów zobowiązani są do wzajemnej współpracy i wzajemnego informowania się o podjętych działaniach, jeżeli jest to niezbędne do sprawnego działania.


§ 15.


1. Formy załatwiania spraw, obieg dokumentów, wzory pieczęci i zasady posługiwania się nimi, tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasady archiwowania akt określa instrukcja obiegu dokumentów.
2. W sprawach objętych tajemnicą służbową oprócz instrukcji stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy.


§ 16.


Usługi świadczone przez Dom na rzecz jego mieszkańców wykonywane są przez Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy.


§ 17.


W skład Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego wchodzą :

1. Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy segmentu dla osób przewlekle somatycznie chorych :

1) Kierownik Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego,
2) psycholog lub terapeuta,
3) pracownik socjalny,
4) instruktor terapii zajęciowej,
5) instruktor ds. ko,
6) fizjoterapeuta,
7) pielęgniarka,
8) opiekunka,
9) pokojowa,
10) kapelan,
11) dietetyk.

2. Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy segmentu dla osób w podeszłym wieku :

1) Kierownik Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego,
2) psycholog lub terapeuta,
3) pracownik socjalny,
4) instruktor terapii zajęciowej,
5) instruktor ds. ko,
6) fizjoterapeuta,
7) pielęgniarka,
8) opiekunka,
9) pokojowa,
10) kapelan,
11) dietetyk.


§ 18.


Do podstawowych zadań Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego należy :

1) Przyjmowanie do Domu mieszkańców zgodnie ze skierowaniami oraz procedur przyjmowania nowych mieszkańców,
2) Tworzenie atmosfery sprzyjającej pełnej adaptacji mieszkańców i ich aktywizacji w nowym środowisku,
3) Kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich i koleżeńskich wśród mieszkańców,
4) Rozpoznawanie i udział w zaspakajaniu indywidualnych potrzeb i życzeń mieszkańców,
5) Aktywne uczestnictwo w działaniach mających na celu usamodzielnianie się mieszkańców,
6) Pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów osobistych i utrzymywaniu kontaktów z rodzinami,
7) Planowanie pracy terapeutyczno – opiekuńczej i prowadzenie systematycznych zajęć w zakresie wypełniania czasu wolnego mieszkańców,
8) Organizowanie zajęć kulturalno – oświatowych i rekreacyjnych oraz czynnego wypoczynku
9) Prowadzenie terapii zajęciowej stosownej do możliwości i potrzeb mieszkańców,
10) Dbanie o czystość i estetyczny wygląd mieszkańców oraz pokoi mieszkańców,
11) Dbanie o utrzymanie higieny osobistej mieszkańców,
12) Udzielaniu pomocy osobom niepełnosprawnym, ich karmieniu, ubieraniu i utrzymywaniu czystości osobistej,
13) Utrzymywanie kontaktów i współpraca z innymi domami pomocy społecznej, organami administracji i ośrodkami pomocy społecznej,
14) Prowadzenie dokumentacji osobowej mieszkańców, prowadzonej terapii i innych zajęć,
15) Dbałość o utrzymanie mieszkańców w dobrym stanie zdrowia,
16) Umożliwienie mieszkańcom dostępu do korzystania ze świadczeń leczniczych zgodnie z przysługującymi im uprawnieniami,
17)Zaopatrzenie mieszkańców w niezbędne leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
18) Zapewnienie warunków godnego umierania i sprawiania pogrzebu zgodnie z wyznaniem mieszkańca i miejscowym zwyczajem.


§ 19.


Działania wynikające z indywidualnego planu wspierania mieszkańca koordynuje pracownik Domu, zwany „pracownikiem pierwszego kontaktu”, wskazany przez mieszkańca Domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca i organizację pracy Domu. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego.


§ 20.


Zadania Domu jako jednostki organizacyjnej i budżetowej wykonywane są przez Dział Administracyjno – Gospodarczy i Obsługi.


§ 21.


Działem Administracjo – Gospodarczym i Obsługi kieruje Główny księgowy.


§ 22.


Główny księgowy wykonuje swe obowiązki przy pomocy :

1) Księgowego,
2) Referenta ds. księgowości,
3) Referenta ds. magazynowych,
4) Administratora.


§ 23.


Realizacja zadań Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego wspomagana jest pracą komórki gospodarczej i obsługi. Koordynatorem pracy tej komórki jest Administrator. W skład komórki Gospodarczej i Obsługi wchodzą :

1) szef kuchni,
2) kucharki,
3) pomoce kuchenne,
4) praczki,
5) konserwatorzy,
6) portierzy,
7) kierowca.


§ 24.


Do podstawowych zadań Działu Administracyjno – Gospodarczego i Obsługi należy :

1) Opracowanie budżetu Domu i planów finansowych,
2) Analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie,
3) Zapewnienie bilansowania potrzeb Domu w planie wydatków,
4) Prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,
5) Prowadzenie gospodarki magazynowej,
6) Prowadzenie sprawozdawczości finansowo – księgowej,
7) Prowadzenie spraw płac, współdziałanie z ZUS-em i Urzędem Skarbowym oraz Skarbnikiem Powiatu,
8) Współpraca z bankiem,
9) Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
10) Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców
11) Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w niezbędny sprzęt do wyposażenia pokoi, środki czystości, artykuły spożywcze z 12) zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych,
13) Zapewnienie odpowiedniej ilości czystej odzieży oraz utrzymanie ich w stanie przydatnym do użytku.
14) Zapewnienie sprawności urządzeń i utrzymania dobrego stanu technicznego budynków,
15) Prowadzenie kuchni wraz z zapleczem socjalnym i magazynowym oraz stołówkę,
16) Prowadzenie pralni,
17) Prowadzenie prawidłowej gospodarki taboru samochodowego,
18) Prowadzenie spraw z zakresu BHP i P. Poż


§ 25.


Sprawy pracownicze prowadzi Samodzielny referent ds. kadr i sekretariatu podlegający bezpośrednio Dyrektorowi.


Rozdział 4
Zasady działalności Domu


§ 26.


Umieszczenie mieszkańca następuje na podstawie decyzji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu upoważnionego przez Starostę Powiatu Zgorzeleckiego.


§ 27.


1. Dyrektor Domu wraz z pracownikami winni dbać o kształtowanie właściwej atmosfery oraz o zachowanie odpowiedniej relacji pomiędzy pracownikiem a mieszkańcem, zgodnie z zasadami życzliwości, wyrozumiałości, poszanowania, godności, szacunku i zaufania.
2. Pracownicy Domu winni poczuwać się do odpowiedzialności za funkcjonowanie Domu i zgłaszać Dyrektorowi wszystkie uwagi dotyczące chorób mieszkańców, nagłych zgonach, kradzieżach, pożarach czy awariach a także wszelkich innych nieprawidłowościach pracy Domu.
3. Pracownicy winni przestrzegać zakazu wprowadzania na teren Domu osób w stanie nietrzeźwym lub podejrzanych o to oraz zachowujących się agresywnie.
4. Pracownicy winni zgłaszać przypadki wprowadzania na teren Domu osób będących w stanie nietrzeźwym lub zachowujących się w sposób agresywny właściwemu organowi Policji.


§ 28.


Dyrektor Domu oraz wszyscy pracownicy winni przestrzegać zakazu stosowania kar wobec mieszkańców, zawierania z nimi umów, wykorzystywania mieszkańców do prac nie związanych z działalnością Domu.


Rozdział 5
Postanowienia końcowe


§ 29.


1. Wnioski i skargi na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez zatrudnionych w Domu pracowników, mieszkańcy Domu i członkowie ich rodzin mogą składać Dyrektorowi Domu ustnie lub pisemnie.
2. Książka skarg i wniosków umieszczona jest w ogólnie dostępnym pomieszczeniu.


§ 30.


1. Szczegółową organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników Domu określa Regulamin pracy.
2. Szczegółowy zakres obowiązków każdego pracownika Domu określa zakres czynności przyjęty przez niego do wiadomości i stosowania.


§ 31.


Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy właściwej dla jego uchwalenia.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Danuta Świątek
Data utworzenia:2015-03-26
Data publikacji:2015-03-26
Osoba sporządzająca dokument:Danuta Świątek
Osoba wprowadzająca dokument:Danuta Świątek
Liczba odwiedzin:5142

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2015-03-26 17:27:27Danuta ŚwiątekWprowadzenieRegulamin organizacyjny