Statut

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

STATUT
Domu Pomocy Społecznej „ JUTRZENKA"
w Zgorzelcu
Stan 24 kwietnia 2008 r.


§ 1.


Dom Pomocy Społecznej JUTRZENKA" w Zgorzelcu zwany dalej „Domem" działa w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);
2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
3. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.);
4. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837);
5. niniejszego statutu;
6. regulaminu organizacyjnego.


§ 2.


1. Dom jest prowadzony przez powiat zgorzelecki za zezwoleniem Wojewody Dolnośląskiego.
2. Dom jest jednostką budżetową powiatu zgorzeleckiego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
3. Siedziba Domu znajduje się w mieście Zgorzelec przy ul. Przechodniej 8.
4. Dom posiada nazwę Dom Pomocy Społecznej JUTRZENKA".
5. Dom jest placówką przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz w podeszłym wieku - kobiet i mężczyzn.


§ 3.


1. Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej o umieszczeniu w Domu, wydawanej przez Starostę Zgorzeleckiego.
2. Do Domu mogą być przyjmowane osoby na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej z uwzględnieniem zapisów Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.


§ 4.


1. Dom jako powiatowa jednostka organizacyjna realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy o pomocy społecznej.
2. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej „mieszkańcami".
3. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu z przysługujących świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny przewidzianej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
4. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla osób w nim niezamieszkujących.
5. W miarę możliwości Dom może świadczyć inne odpłatne usługi na zewnątrz.


§ 5.


Dom funkcjonuje wykorzystując będące na jego stanie mienie ruchome oraz nieruchomości, do których Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego ustanowił trwały zarząd na jego rzecz:

1) budynek socjalny o pow. 678 m2, położony przy ul. Przechodniej 1, ujęty w spisie dóbr kultury;
2) budynek mieszkalny o pow. 546 m2, położony przy ul. Przechodniej 2-7, ujęty w spisie dóbr kultury;
3) budynek administracyjny o pow. 267 m2, położony przy ul. Przechodniej 8;
4) budynek mieszkalny o pow. 879 m2, położony przy ul. Przechodniej 9-11, ujęty w spisie dóbr kultury;
5) budynek mieszkalny o pow. 152 m2, położony przy ul. Przechodniej 12, ujęty w spisie dóbr kultury;
6) wiata o pow. 108,4 m2;
7) działka nr 103 AM-1 obręb IV o pow. 5.925 m2 zabudowana w/w budynkami.


§ 6.


1. Domem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego.
3. Dyrektor reprezentuje Dom na zewnątrz, a ponadto:

1) organizuje pracę Domu i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez pracowników;
2) kieruje bieżącymi sprawami Domu;
3) wydaje zarządzenia dotyczące organizacji pracy Domu;
4) wykonuje wobec pracowników Domu czynności z zakresu prawa pracy.

4. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Domu określa Regulamin Organizacyjny Domu uchwalony przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego.


§ 7.


Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu.


§ 8.


Zmiany w statucie dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Danuta Świątek
Data utworzenia:2015-03-26
Data publikacji:2015-03-26
Osoba sporządzająca dokument:Danuta Świątek
Osoba wprowadzająca dokument:Danuta Świątek
Liczba odwiedzin:9961

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2015-03-26 17:25:52Danuta ŚwiątekWprowadzenieStatut