Wsparcie EU

Ponad pół miliona złotych grantu trafi łącznie do wszystkich domów pomocy społecznej zlokalizowanych w powiecie zgorzeleckim. To efekt podpisanej właśnie umowy w ramach projektu pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS“, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19 w DPS funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska.

W ramach grantu wsparciem zostały objęte:

Dzięki projektowi zostaną przekazane dodatki do wynagrodzeń oraz nagrody za okres od sierpnia do października 2020 r. dla pracowników świadczących bezpośrednią pracę z pensjonariuszami Domów Pomocy Społecznej. Pracownicy wykonują pracę w warunkach epidemicznych, która jest obciążona ogromnym ryzykiem własnego zachorowania. Aktywnie pracują z osobami starszymi, przewlekle lub trwale chorymi, najbardziej narażonymi na zachorowania na COVID-19.

Projekt pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS“ współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Powiat Zgorzelecki współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5 Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 9.5 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Projekt zakłada wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych w ww. instytucjach, zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowali z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt. Okres realizacji projektu od 1 maja do 31 grudnia 2020 r.

W ramach grantu wsparciem zostały objęte:

Kodowanie i oprawa graficzna wykonała firma VERTICAL © 2012.

Czcionka:
Kontrast: